Video 3

Video-ban

18 bài Quốc võ căn bản – Võ cổ truyền – Những bài Quốc võ tự luyện căn bản cho thuộc lòng trước

 Bài 1: Tiên ông quyền http://www.youtube.com/watch?v=yxGs_k8epmw
 Bài 2: Tấn nhất côn http://www.youtube.com/watch?v=o4Fuooe8_Mw
 Bài 3: Lão hổ quyền http://www.youtube.com/watch?v=U7oJ34mOWIk
 Bài 4: Tứ linh đao http://www.youtube.com/watch?v=3jmX6sbesaI
 Bài 5: Hùng kề quyền http://www.youtube.com/watch?v=yw5d7ak8kuM
 Bài 6: Tề mi côn http://www.youtube.com/watch?v=cVvJVj1MvLQ
 Bài 7: Bạc hạt quyền http://www.youtube.com/watch?v=YCYKq8htcAg
 Bài 8: Huỳnh long độc kiếm http://www.youtube.com/watch?v=rEIrGEDuYZs
 Bài 9: Kim ngưu quyền http://www.youtube.com/watch?v=sl8_nuqJLHI
Lão hổ thượng sơn http://www.youtube.com/watch?v=ZyM9KWpW1wA
 Bài10: Thái sơn côn http://www.youtube.com/watch?v=N6BJDXKmPYc
 Bài11: Bạch hạt thương http://www.youtube.com/watch?v=DFWaAYZ_fgY
 Bài 12: Ngọc trãn http://www.youtube.com/watch?v=zBaagOxLfcY
 Bài13.: Lôi long đao http://www.youtube.com/watch?v=Q9zg4y3JvHs
 Bài 14: Lão Mai quyền http://www.youtube.com/watch?v=4zQdARpjh6A
 Bài 15: Thanh long kiếm http://www.youtube/watch?v=mn74AnMrMYU
 Bài16: Bát quái côn http://www.youtube.com/watch?v=DFWaAYZ_fgY
http://www.youtube.com/watch?v=O9Sr5uBMypk
 Bài 17: Siêu sung thiên http://www.youtube.com/watch?v=J-1X2fD938o
http://www.youtube.com/watch?v=WQhasW_Ozh8
 Bài18: Độc lư thương http://www.youtube.com/watch?v=KWAVH69Y_dw

******************************************************************************************************

Roi thần đồng http://www.youtube.com/watch?v=atzoUCvQaYY

45 phút – hành các nhà khoa học tìm kiếm rắn cực độc tại Việt Nam